FAALİYETLER Sayfasına Göz Atın!
Yabancı Dil
Globalleşen dünyada tek yabancı dilin dahi artık yetmediği düşünülürken ikinci bir dil günümüzde aranır oldu. Öğrencilerin dünyadaki gelişmeleri takip edebilmeleri, kendilerini geliştirmeleri bakımından yabancı dilin olması anne-babalar için artık olmazsa olmazlar arasında.

Petek Koleji Kayaşehir Kampüsü
Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi İngilizce Programı
Petek Koleji    Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi   İngilizce Bölümü dil ve edebiyat becerilerini farklı konularla, çok yönlü ve detaylarıyla öğreterek öğrencilerinin entelektüel gelişimlerine katkıda bulunur. İngilizcenin öğrencilerimizin ikinci dili olması ve ön bilgilerinin farklılıklar göstermesi nedeniyle, dilde akıcılık sağlamak bölümümüzün birincil hedefidir. Akıcı bir İngilizce kazanımını gerçekleştirmek için öğretmenlerimiz bütün derslerde derin düşünme alıştırmalarına, hayal güçlerini kullanarak veya akademik olarak hazırlanan yazılara, ortak tartışmalara, yaratıcılığa ve dikkatli incelemelerin yapıldığı okuma çalışmalarına ağırlık verir.
Derslere yönelik olarak ve insanların çok yönlü yaşamlarını açık fikirlerle irdeleyebilmek açısından, anlayarak okuma alışkanlığına değer veririz. Dilbilgisi ve kompozisyon gibi yazı öğelerini öğretir, aynı zamanda yazı yazmanın kişinin fikirlerini çözümlemesi ve geliştirmesi için bir yol olduğunu vurgularız. Okulumuzda öğrencilerin özgün biçimde fikirlerini geliştirmelerini ve ifade etmelerini isteriz: tartışmalar, münazaralar, sunumlar, performanslar, yayımlanan yazılar, filmler, multimedya metinleri ve blog’lar hazırlar ve düzenleriz. Yurt içi ve yurt dışı festival ve geziler sayesinde öğrencilerimizin öğrendikleri hedef dili yerinde tanımasını, kullanmasını ve kültürü ile birlikte gözlemlemesini sağlarız. Bölümümüz; öğrencilerimizin İngilizceyi kendi kişiliklerini yansıtan ve akademik alanda onlara yararlı olacak, yaşam boyu öğrenme arzularını sürdürecek biçimde, akıcı bir şekilde kullanmalarını ve değerlendirmelerini arzu eder. 
Petek Koleji    Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi   İngilizce Bölümü Öğretim Programının temel amacı, öğrencileri İngilizceyi etkili, akıcı ve yanlışsız kullanabilmeleri için teşvik/motive edici ve eğlenceli bir öğrenme ortamı ile buluşturmaktır. Programın amacına ulaşması ve başarılı bir şekilde uygulanması için, eğitimde en çok pay sahibi olan kişilerin yani öğrencilerin/kullanıcıların, öğretmenlerin, idarecilerin ve materyal tasarlayanların iş birliği yapmaları büyük önem arz eder.
 Bölümümüz, Petek Koleji’nin amaçları doğrultusunda, “farklı dillere ve kültürlere açık, başkalarının görüşlerine karşı hoşgörülü ve saygılı” öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Küresel toplumun gereksinimlerini tam olarak karşılayabilmek için öğrencilerimizin dünyada geçerli ek bir dil öğrenmelerinin önemine inanıyoruz ve öğrencilerin başarıyla iletişim kurmalarını sağlamak için öğrencilere dil ve kültür birikimi kazandırıyoruz.   
Çok yönlü eğitimi destekleyen bölümümüzde öğretim ve müfredatta farklılaştırılmış ve çeşitlendirilmiş yöntemler uygulanır. Verdiğimiz dil eğitimi öğrencilerimizin yaşamlarında ve ilgi alanlarında anlamlı iletişim kurmalarının yanı sıra, öğrendikleri dilin kültürü ile dünyadaki başka kültürler arasında bağlantılar kurmalarını da sağlar. Yabancı Diller Bölümü olarak hedeflerimiz:
 • Tüm dillere eşit derecede önem verilerek, her dilde dil becerisinin kazandırılması
 • Öğrencilerimizin gerçek yaşam senaryolarını örnekleyerek iletişim kurmaları
 • Yaratıcılığı ve özgün düşünceyi teşvik etmek için proje bazlı ödevlerden yararlanılması
 • Dijital eğitici oyunlar ve öğrencilerimizin kendilerinin ulaşabilecekleri bilgiler yoluyla, dil öğreniminin önemli öğelerinden biri olan bilişim ve web kaynaklarının kullanılması
 • Ders dışı etkinlikler, kültürel geziler, uluslararası değişim programları gibi olanaklar yaratılması, yaz dönemlerindeki dil programlarının teşvik edilmesi
 • Öğrencilerimize ‘Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nın seviye sınavlarına girme olanağı sağlanması ve teşvik edilmesi
 • Öğrencilerimizin İngilizce bilmeyi gerektiren üniversite programlarını düşünmelerine olanak
Sağlanması 
 • TOEFL, IELTS, YDT DİL, YDS, FCE, TOEIC gibi uluslararası sınavlarla öğrencilerimizin edindikleri İngilizce’nin kalibrizasyonunun sağlanması ve bir standarta oturtulması.
 Program ve Dersler
Petek Koleji    Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi’nde İngilizce dersleri “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı”na uygun şekilde geliştirilmiştir. Bu standartlar Avrupa’daki bütün dillerde öğretim vermeyi ve bilgileri ölçmeyi sağlar. Altı farklı seviye belirlenmiştir ve dil yeterliliğinde Avrupa standardı olarak gittikçe yaygın biçimde kabul görmektedir:
A1 ve A2 temel düzeydekiler
B1 ve B2 dili bağımsız kullanabilenler
C1 ve C2 usta kullanıcılar
Dört becerinin hepsi (dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma) öğretilmekle birlikte, konuşmaya ağırlık verilir. Tüm seviyelerde öğrencilerimiz dilbilgisi, sözcük dağarcığı ve telâffuz bilgilerini geliştirirler. Öğrencilerimizin derse ilgilerini arttırmak ve onları motive etmek için, müfredatın önemli ögeleri olan çeşitli kaynaklardan (teknoloji, şarkılar, filmlerden kesitler, edebi metinler gibi) ve farklılaştırma stratejilerinden yararlanılır.
 Öğrencilerimiz, 9. sınıftan itibaren İngilizce derslerini alarak C1 ve C2 seviyelerine hazırlanabilirler.  
Bu temel amaca yönelik olarak;
Öğrenciler….
  sınıfta ve sınıf dışında öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları ile devamlı olarak İngilizce konuşurlar.
  iletişimsel aktiviteler sırasında birbirleriyle sürekli etkileşimde bulunarak derse aktif olarak katılırlar.
  dili etkili bir şekilde kullanabilmek için gerçek hayatta kullanılan İngilizceyi farklı bağlamlarda sürekli olarak kullanırlar.
  ana dil edinimine paralel olarak dört dil becerisini( okuma, yazma, dinleme, konuşma) bütünleşmiş olarak öğrenirler.
  öğretmelerinin yönlendirmesiyle, dil materyal ve aktivitelerini kendileri geliştirebilen yaratıcı bireylerdir.
  sınıf-içi ve sınıf-dışı öğrenmelerinde sorumluluk sahibi olmaya teşvik edilirler
 Öğretmenler…
 sınıfta ve sınıf dışarısında öğrencileri ile devamlı olarak yalnızca hedef dil olan İngilizce konuşarak iletişim sağlarlar ve öğrencilerine rol-model olurlar.
  bireysel çalışma, ikili çalışma, grup ve sınıf çalışması gibi farklı iletişim türlerini kullanırlar.
  öğrencilerin İngilizcede yabancı oldukları konuları, onların bildikleri konular üzerine yapılandırarak öğretirler.
  öğrencilerin anlamı bağlamdan ve/veya verilen ipuçlarından çıkarmalarına imkân sağlarlar.
  öğrencilerin konuşma aktiviteleri sırasındaki hata ve dil sürçmelerine tolerans gösterip doğru formu kendileri kullanırlar ya da aktivite sonrasında öğrenci isimi vermeden üzerinde durmak için hataları not alırlar.
  öğrencilerin istek ve motivasyonunu artırmak için olumlu pekiştirmeyi kullanırlar.
  belirli dil öğrenme aktiviteleri ve genel olarak dil öğrenmenin altında yatan mantığı açıklarlar.
  öğrencilerin İngilizceyi kendi başlarına öğrenmeleri için cesaret verir, yol gösterir ve rehberlik ederler.
 
Fiziki yapı ve malzemeler ……
  öğretmenlerin öğrencileriyle birebir ilgilenebilecekleri, öğrencilerin seviyelerini birebir tutturan yerleştirme testlerinden sonra kur sistemine göre oluşturulmuş sınıflardan  
  Extra ders saatleri ile desteklenmiş, dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) birleştiren ders paketinden 
  En son dil müfredatına göre hazırlanmış ve en çok kullanılan yazılı, görsel ve işitsel uluslararası kaynaklardan
  düzenleme ve içerik olarak mümkün olduğunca gerçeğe yakın ve doğal öğrenme ortamlarından 
  öğrencilerin gerçek hayattaki dil ihtiyaçlarına ve ilgilerine yönelik (örneğin, hayatta kalma İngilizcesi, akademik İngilizce vb.) gibi müfredat konularından
  gerçek hayat dil kullanımını sağlamak için sınıf içi ve sınıf dışı en son teknoloji multimedya ve teknoloji alet ve araçlardan
 oluşturulmuştur.

Petek Koleji Kayaşehir Kampüsü
Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi İngilizce Programı
The English Department at Petek College contributes to the students’ intellectual development by teaching them a spectrum of essential to more sophisticated, nuanced language and literature skills. As English is an additional language for our students and their facility varies greatly, fluency is a primary goal. We have expanded our understanding and aspire to encompass 21st Century Fluencies within our program: creativity, information, media, solution, and collaboration. To make English fluency an achievable learning outcome, our faculty members put an emphasis on the skills of insightful thinking, imaginative and academic writing, collaborative discussion and creativity and careful, close reading in each class. A range of literary and non-literary works are used in our courses as a springboard to hone the students’ skills that include information and media fluency and conceptual understanding. We value thoughtful reading for class-specific needs and for the larger good of exploring the complex human experience with an open mind. We teach essential elements of good writing such as grammar and essay structure, but we also emphasize that writing is a way of exploring and developing one's ideas. We ask that students refine and articulate their ideas through authentic production: discussions, debates, presentations, performances, published written work, film, multi-media text, and blogs. By means of domestic and international journeys and festivals, we enable our students to get to know the target language they are learning at its plant , to use it and to monitor  it together with its own culture.
Ultimately, we hope our students fluently use and appreciate the English language on a level that resonates personally, that serves them academically, and that sustains their passion for life-long learning. 
The main goal of the program of  The English Department at Petek College is to engage learners of English in stimulating, motivating, and enjoyable learning environments so that they become effective, fluent, and self-directed users of English. In order to achieve the goals of the curriculum and for successful implementation, it’s of great importance that all the leading stakeholders (learners/users, teachers, administrators, material designers) in education collaborate.
The English Department at Petek College offers students the option of learning English in line with the Petek College  Core Values, we strive to educate “a diverse student body with a multilingual, multicultural approach stressing tolerance and respect for the views of others.” As  the English department , we believe that our students must acquire an additional world language in order to fully meet the needs of today’s global society. Our department meets this expectation by equipping students linguistically and culturally in order to communicate successfully in a pluri-linguistic society.
We promote inclusive education, therefore differentiated and diversified teaching methods/strategies are the basis of our instruction and curriculum development. The language acquisition we provide will not only create meaningful connections to the students’ lives and interests but will also allow them to make connections between the target culture and other cultures of the global community. 
 
Petek College English ​​Department aims to:
 • Have students gain competence in each language, while giving equal importance to all languages
 • Provide students with real-life scenarios for communication
 • Encourage the use of project-based assignments to foster creativity and original thought
 • Make effective use of IT and web resources as an important component in language learning
through the use of game-based learning and self-directed learning
 • Develop opportunities for co-curricular activities, cultural trips, international exchange experiences as well as encourage summer language programs
 • Provide and encourage students to take the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) external benchmark examinations at Robert College
 • Give students the opportunity to consider university programs where French or German are necessary 
 • Via academic exams such as TOEFL, IELTS, YDT DİL , YDS, FCE , TOEIC , help students  caliber their English and place it down on ideal  standards.
Programs and Courses
English courses are organized according to the “Common European Framework of Reference for Languages”. This guideline aims to provide a method for assessing and teaching that applies to all languages across Europe. Six different levels have been defined and are becoming increasingly recognized as the European standard for language proficiency:
A1 and A2 designed for an elementary user
B1 and B2 designed for the independent user
C1 and C2 for the experienced user
Although all four competencies (listening comprehension, reading comprehension, writing and speaking) are taught, emphasis is given to speaking the language. At all levels, our students improve their grammar, vocabulary and pronunciation. Our students learn through a variety of resources (such as technology, songs, films, film clips and literary texts) and differentiation strategies, which are important elements of the curriculum in order to engage and motivate students of all levels in the classroom.
  Starting in 9th grade, students can follow the English classes which aim to prepare students for the C1 and C2 language levels respectively.   
For this primary purpose ;
Students…
 communicate in English in the classroom at all times.
 are active participants who also provide input to each other during communicative activities.
 constantly practice real-life English in various contexts to become effective communicators in
English.
 practice all four language skills in an integrated way and parallel to first language acquisition process.
 are viewed as creative individuals who can produce language materials and tasks with the guidance of their teachers.
 are encouraged to be autonomous in their own language learning inside and outside the classroom.
Teachers…
 communicate in English in the classroom at all times and act as good role models for students.
 use a variety of interaction types (individual work, pair work, group work, whole class) during the lessons.
 present unfamiliar topics in English by building on what is familiar for students.
 allow learners to discover meaning from context and/or given clues.
 overlook students’ mistakes or slips of the tongue during speaking activities and model the correct use of language instead
or take notes to work on the mistakes later on as a whole class without referring to students’ identities.
 use praise and positive reinforcement in class to nurture the willingness and motivation for language learning.
 give rationale behind language learning in general as well as specific language learning activities.
 encourage and train learners to learn how to learn English autonomously.
Materials/Tasks…
  are of classes of maximum 24  students , in which instructors are able to have a one on one  relation with them ,formed in accordance with level system after having arranged  definitely accurate  placement tests.
 are of a 15 hour lesson per week pack fostered by extra hours to compound four skills in a language .( speaking-listening-writing-reading)   
 are of frequently used international written and audio-visiual resources based on contemporary language education.
 are of environments with the basis of students’ needs  and interests in their daily lives.( For instace ; everyday English, academic English )
 are designed to include characters and the places that the learners are most likely to confront in their daily lives.
 are of the latest technology indoor and outdoor instruments and devices essential to provide real life language utilization.


 
Copyright © All Rights Reserved
Sizi Arayalım
×
Sizi Arayalım